ค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิธีการสมัคร (รับใบสมัครฟรีที่โรงเรียน)

· การสมัครที่โรงเรียน

o กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปลงในใบสมัคร

o ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ห้องธุรการของ โรงเรียนจิตราวิทยา

o รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนที่ห้องธุรการของ โรงเรียนจิตราวิทยา


หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  • สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาอย่างละ 1 ฉบับ กรณี บิดาหรือมารดา เป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางอย่างละ 1 ฉบับ

  • ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนทุกหน้า

  • หนังสือรับรองกำลังเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)


โรงเรียนจิตราวิทยา

1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000


โทรศัพทํ : (0) 53-242075

โทรสาร : (0) 53-240329

jittrawittaya@jittraschool.ac.th

งานทะเบียนนักเรียน

และวัดผล

ตรวจสอบผลการเรียน

ปฏิทินวัดผลการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์บริการโรงเรียน /ช่องทางข่าวสาร
ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ระเบียบ/ประกาศโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

ดาวโหลด

งานห้องสมุด

วารสารโรงเรียน

Official Facebook Page

Official JTW Youtube Page

ทำเนียบการศึกษา