HOME   📂 คนเก่งรั้วแสดขาว การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง เทศบาลนครเชียงใหม่


การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่ 


9 พฤศจิกายน 2565  by งานประชาสัมพันธ์ 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุภาวดี  ขันธิ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยยี่เป็งเทศบาลนครเชียงใหม่  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 

อีกทั้งยังได้ร่วมเดินขบวนแห่กระทงใหญ่  ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่  ประจำปี  2565