HOME   📂 คนเก่งรั้วแสดขาว รางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกไทย"     


รางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกไทย"     


22 ตุลาคม 2565  by งานประชาสัมพันธ์ 

ของแสดงความยินดีกับ น้องต้นข้าว เด็กหญิงสุภาวดี ขันธิ เข้ารับเกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าแห่งแผ่นดิน  รางวัล “เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 "สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและมรดกไทย"    จากพลเอกหม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล  วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ