หนังสืออนุสรณ์

ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565 เข้ากรอกข้อมูล สำหรับใช้ในการทำหนังสือรุ่น (ทำเนียบรุ่นได้ที่ลิงค์นี้) เพื่อนำไปจัดทำ ทำเนียบรุ่นให้ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นสุดท้ายของทางโรงเรียนจิตราวิทยา

หนังสือรุ่นโรงเรียนจิตราวิทยา รุ่นที่ 17
ประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือรุ่นโรงเรียนจิตราวิทยา รุ่นที่ 14
ประจำปีการศึกษา 2560